Contributie seizoen 2021 / 2022

Categorie Clubcontributie Bondscontributie Totaal
Benjamins U10 (8/9 jaar) € 96 € 19 € 115
Mini's U12 (10/11 jaar) € 96 € 24 € 115
Cubs U14 (12/13 jaar) € 101 € 24 € 125
Junioren U16 (14/15 jaar) € 110 € 30 € 140
Colts U19 (16/17 jaar) € 129 € 51 € 180
Senioren (18 jaar en ouder) € 181 € 69 € 250
Recreanten € 100 € 35 € 135
Niet spelende leden (minimaal) € 10 € 0 (minimaal) € 10
Club van 100 € 25 n.v.t. € 25

 

Toelichting:

 1. Recreanten mogen maximaal 6 competitiewedstrijden per seizoen spelen, bij meer wedstrijden wordt alsnog het restant tot het volledige seniorentarief in rekening gebracht.​
 2. T/m de Colts is het mogelijk dat jongens en meisjes in gemengde teams spelen.
 3. Bij aanvang van het lidmaatschap na september zal het volledige contributiebedrag berekend worden naar rato van de nog te spelen maanden van het betreffende verenigingsjaar.
 4. Studenten kunnen op vertoon van hun geldige collegekaart 20 % korting krijgen op de verenigingscontributie. Bij aanmelding tijdens het lopende verenigingsjaar zal de korting naar rato worden verrekend.
 5. Gezinskorting: Bij lidmaatschap van een 3e persoon uit 1 gezin zal de jongste een korting van 50 % krijgen op de volledige contributie.
 6. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgend jaar.
 7. Betaling van de contributie in 4 termijnen is mogelijk.

 

Afspraken:

 1. De contributie dient voor eind augustus van het betreffende jaar te zijn betaald.
 2. Bij betaling in 3 termijnen dient de eerste termijn voor eind augustus betaald te zijn, de tweede termijn voor eind december en de derde termijn voor eind april. Een termijnregeling dient voor eind augustus met het bestuur overeengekomen te zijn.
 3. Bij het overschrijden van de betalingstermijn zal € 10,00 kosten in rekening gebracht worden.
 4. Indien men tijdens het seizoen lid wordt dient er binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.

 

Meedoenregeling Zaanstad:

Via Meedoen Zaanstad kunt u een bijdrage in de kosten voor bijvoorbeeld sportactiviteiten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Is uw kind 18 jaar of ouder maar volgt hij/zij nog een opleiding op mbo niveau 2, havo of vwo en heeft hij/zij van deze opleiding nog geen diploma, dan kunt u voor hem/haar ook een bijdrage aanvragen. Voor meer informatie zie: Meedoenregeling Zaanstad

 

Einde lidmaatschap;

 1. Het lidmaatschap eindigt door;
  - Opzegging
  - Overlijden
  - Royement.
 2. Opzegging dient voor 1 juni van het lopende seizoen UITSLUITEND schriftelijk/per mail te geschieden aan de ledenadministratie via info@zaandijkrugby.nl. Bij te laat opzeggen dient minimaal de vereiste NRB contributie voor het nieuwe seizoen betaald te worden.
 3. Royement wegens het niet nakomen van de geldelijke verplichtingen geschiedt op voordracht van een bestuurslid door het bestuur.
 4. Royement wegens wangedrag, zowel binnen als buiten de vereniging, geschiedt door het bestuur, op voordracht van minimaal 5 meerderjarige leden. Degene die is geroyeerd verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende. Hij is evenwel gehouden alle aangegane verplichtingen die nog niet voldaan zijn na te komen.

Vrijwilligerswerk

Zoals iedere vereniging is ook Zaandijk Rugby ontzettend afhankelijk van vrijwilligers. Voor enkele taken worden mensen op basis van een schema ingedeeld. Denk hierbij aan bardiensten, vervoer of schoonmaakdiensten. Er wordt gerekend op ieder lid of ouder van een lid. Gescheiden ouders dienen dit onderling even af te stemmen.

Voor andere taken willen wij u vragen om aan te geven waar de kennis of voorkeur ligt. Denkt u hierbij aan:
- Clubhuis/bar/keuken
- PR/sponsoring
- (jeugd) trainer
- (jeugd) referee
- Teammanagement
- Gebouw en beheer
- Schoonmaak
- Bestuur
- Overige taken

Mocht het aantal vrijwilligers (langdurig) achter blijven bij de beschikbare taken, dan bestaat de kans dat wij een vergoeding gaan betalen aan de vrijwilligers. Deze vergoeding zal opgebracht moeten worden door de mensen die geen vrijwilligerswerk kunnen/willen doen.

Op het inschrijfformulier moet u aangeven of u iets wilt doen in de club en , zo ja, wat u dan wilt doen.